Juridiska texter avseende skydd, rättigheter och ansvarsfriskrivning för Knudsen Kilen

Knudsen Kilen och Knudsen Kilen-logotypen är registrerade varumärken

Denna webbplats är utvecklad, ägs och underhålls av Knudsen Kilen A/S, Industrivej 21, 3300 Frederiksværk, Danmark -ett danskt företag med säte i Danmark - med föremålet att ge information om Knudsen Kilen, dess produkter och servicetjänster.

Material på denna webbplats

Når du öppnar eller besöker denna webbplats, eller på annat sätt använder det material som finns här, inklusive nedladdning av programvara, måste du vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att se till att det material du väljer att använda är fritt från virus och inte på något annat sätt kan påverka eller skada din datorenhet, inklusive att nedladdad programvara är kompatibel med din egen programvara.

Även om Knudsen Kilen har gjort stora ansträngningar för att säkra att materialet på denna webbplats är fullständigt, korrekt och uppdaterat, kan vi inte garantera detta. Du bör därför varken agera eller avstå från att agera på grundval av materialet. Kontakta istället Knudsen Kilen. Vi ser till att du får det önskade materialet och önskad hjälp.

Allt material tillhör Knudsen Kilen eller annan part. All slags reproduktion eller användning av materialet eller delar av materialet är inte tillåtet förutom för personligt, icke-kommersiellt bruk. Det ges inte någon licens för reproduktion eller användning av materialet för annat ändamål än normalt internetsurfande.

Om du vill reproducera material för personligt, icke-kommersiellt bruk, måste du ange Knudsen Kilen som källa i form av en hänvisning till denna webbplats http://www.knudsenkilen.dk/) samt ange vår upphovsrättsliga meddelande ”© 2011 Knudsen Kilen A/S” i samband med reproduktionen.

Texter, fotografier, filmer, teckningar, grafik, ljud, data, etc. kan vara föremål för upphovsrätt och antingen tillhöra eller vara licensierade av Knudsen Kilen.

Varumärken, inklusive logotyper, slogans etc. är registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör eller är licenserade av Knudsen Kilen.

Produkter som visas och produktionsmetoder som beskrivs på denna webbplats kan vara föremål för andra immateriella rättighetsskydd, inklusive skydd av patent, nyttighetsmodell eller design och tillhör eller är licenserade av Knudsen Kilen.

Det har inte givits någon licens för användning av någon av dessa immateriella rättigheter och vi gör dig uppmärksam på att Knudsen Kilen noggrant övervakar och åtalar eventuella överträdelser av sina immateriella rättigheter, inklusive straffrättsligt.

Material som delas via denna webbplats

Knudsen Kilen registrerar icke-personlig information om besökarna på webbplatsen i syfte att uppdatera och förbättra webbplatsen och därmed ge dig den bästa upplevelsen och mest relevanta informationen när du besöker webbplatsen.

Personlig information registreras endast när besökaren frivilligt delar med sig av denna. Sådan information omfattar namn, adress, telefon- och faxnummer samt e-postadress och används endast för syftet som den delades för, om besökaren inte uttryckligen har samtyckt till annat.

Personlig samt icke-personlig information som registreras av Knudsen Kilen betraktas som konfidentiell och kommer inte att lämnas ut eller på annat sätt göras tillgänglig för andra.

Allt material Knudsen Kilen mottar via denna webbplats anses som allmänt tillgängligt. Knudsen Kilen har således rätten att reproducera, använda, ändra och överlåta sådant material utan begränsningar, inklusive idéer för produkter eller produktionsmetoder och know-how som kan ingå i sådant material.

Länkar till andra webbplatser

Om du använder en länk på denna webbplats för att öppna en annan webbplats, lämnar du denna webbplats. Den plats som du öppnar är oberoende av denna webbplats och Knudsen Kilen har inget inflytande på dess innehåll.

Genom att tillhandahålla länkar från denna webbplats till andra webbplatser tar vi inget ansvar för materialet på webbplatsen som öppnas när man följer länken och Knudsen Kilen frånsäger sig allt ansvar för direkta eller indirekta förluster som uppstår på grund av att du öppnar eller surfar på andra webbplatser eller använder material som finns däri, oavsett orsaken till en sådan förlust och huruvida Knudsen Kilen kunde eller borde ha förutsett en sådan förlust, inklusive risken för sådan förlust som uppstått genom att inte ta bort länken från denna webbplats eller på annat sätt förhindra sådan förlust.

Länkar till denna webbplats

När en länk tillhandahålls till denna webbplats från andra webbplatser har Knudsen Kilen - om det inte uttryckligen framgår - varken godkänt länken eller det material som finns på den andra webbplatsen och Knudsen Kilen är inte förbunden via en koncern eller samarbetar på annat sätt med innehavaren av sådan webbplats.

© 2011 Knudsen Kilen A/S

Genom att använda denna webbplats anses du ha accepterat dessa ANVÄNDARVILLKOR.

  1. Uppgifter om upphovsrätt och andra immateriella rättigheter måste bibehållas.
  2. Du får inte göra ändringar i materialet.
  3. Inget material får kopieras, reproduceras, publiceras, laddas upp, postas, överföras eller distribueras om det inte finns tillåtelse för detta.

Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats med all häri förekommande information och material samt funktioner och programvara som tillhandahålls härtill görs tillgängliga som de är och delas utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag, inte heller avseende användbarhet eller lämplighet för något speciellt syfte, liksom att det är inte heller ges någon garanti att användningen inte kränker någon tredje parts rättigheter.

Knudsen Kilen garanterar inte att informationen är korrekt eller fullständig eller för tillförlitligheten av rekommendationer, bedömningar, anvisningar eller annan information som visas, beräknas eller delas via denna webbplats. Ändringar kan alltid ske av den information, de tjänster och den programvara som finns på denna webbplats samt de häri beskrivna produkterna.

Knudsen Kilen tar inget ansvar för webbplatser som tillhör andra än Knudsen Kilen och som användare kan nå från denna webbplats.

Ansvarsbegränsning

Knudsen Kilen ansvarar under inga omständigheter för förluster, direkta eller indirekta, speciella eller följdskador (inkl. utebliven vinst, avbrott i verksamheten, förlust av program eller andra data på ditt informationshanteringssystem eller annat) som orsakas av eller kan härledas till att användning ( eller oförmågan att använda) denna webbplats, inklusive funktionsproblem, fel eller brister i information, tjänster eller programvara som är tillgänglig häri. Ansvarsbegränsningen gäller även om Knudsen Kilen uttryckligen har informerats om möjligheten av skada.

Internationella användare och jurisdiktion

Knudsen Kilen garanterar inte att material eller produkter på webbplatsen är lämpliga eller tillgängliga på alla platser. Dessa villkor är föremål för dansk lagstiftning.

Knudsen Kilen A/S 2011