Juridiske tekster vedrørende beskyttelse, rettigheter og disclaimer for Knudsen Kilen

Knudsen Kilen og Knudsen Kilen logo er registrerte varemerker

Dette nettstedet er utviklet, innehas og vedlikeholdes av Knudsen Kilen A/S, Industrivej 21, 3300 Frederiksværk, et dansk selskap med hovedsete i Danmark, med henblikk på å gi informasjon om Knudsen Kilen og selskapets produkter og tjenesteytelser.

Materialet på dette nettstedet

Når du åpner eller browser gjennom dette nettstedet eller på noen måte bruker materiale herfra, herunder laster ned software, må du ta alle nødvennige forholdsregler for å sikre at materialet du velger å bruke ikke inneholder virus og ikke på noen annen måte kan påvirke eller skade enheten din, herunder at nedlastst software er kompatibelt med ditt eget software.

Selvom Knudsen Kilen har gjort en stor innsats for å sikre at materialet på dette nettstedet er fullstendig, riktigt og oppdatert, kan vi ikke garantere dette. Du bør derfor hverken handle eller unnlate å handle på grunnlag av materialet, men kontakte Knudsen Kilen. Vi vil da sørge for at du mottar det ønskede materialet og den ønskede assistansen.

Materialet tilhører Knudsen Kilen eller andre. Gjengivelse eller bruk av materialet eller deling av materialet i en hvilken som helst form er ikke tillat, bortsett fra personlig, ikke-forretningsmessig bruk. Det er ikke gitt noen lisens til å gjengi eller bruke materialet til noe andnt enn vanlig web-browsing.

Hvis du gjengir materialet til personlig, ikke-forretningsmessig bruk, skal du oppgi Knudsen Kilen som kilde i form av en henvisning til dette nettstedet http://www.knudsenkilen.dk/) og oppføre vår opphavsrett ”© 2011 Knudsen Kilen A/S” i forbindelse med gjengivelsen.

Tekst, fotografier, filmer, tegninger, grafikk, lyd, data etc. kan være gjenstand for opphavsrett og enten tilhøre eller være lisensiert av Knudsen Kilen.

Varemerker, herunder logoer, slogans etc., er registrerte eller ikke-registrerte varemerker som tilhører eller er lisensiert av Knudsen Kilen.

Produktene som vises og produksjonsmetodene som er beskrevet på dette nettstedet, kan være gjenstand for annen immaterialrettslig beskyttelse, herunder gjenstand for patent-, bruksmodell- eller designbeskyttelse, og tilhører eller er lisensiert av Knudsen Kilen.

Det er ikke gitt noen lisens til å bruke noen av disse immaterielle rettighetene, og vi gjør oppmerksom på at Knudsen Kilen nøye overvåker og forfølger eventuelle krenkelser av sine immaterielle rettigheter, herunder strafferettslig.

Materiale overdratt gjennom dette nettstedet

Knudsen Kilen registrerer ikke-personlig informasjon om de besøkende på dette nettstedet med det formål å oppdatere og forbedre nettstedet og dermed å gi deg en best mulig opplevelse og mest mulig relevant informasjon når du besøker nettstedet.

Personlig informasjon registreres kun når den avgis frivillig av den besøkende. Slik informasjon omfatter navn, adresse, telefon- og faxnumre samt e-postadresse, og brukes kun til det formål den ble avgitt for, med mindre den besøkende uttrykkkelig har gitt samtykke til annet.

Personlig så vel som ikke-personlig informasjon som er registrert av Knudsen Kilen, anses å være fortrolig og vil ikke bli overdratt eller på annen måte gjort tilgjengelig for andre.

Ethvert materiale som Knudsen Kilen mottar gjennom dette nettstedet, anses å være alminnelig tilgjengelig. Knudsen Kilen er derved berettiget til å gjengi, bruke, æedre og overdra slikt materiale uten begrensninger, herunder ideer til produkter eller produksjonsmetoder og know-how som måtte være inneholdt i slikt materiale.

Lenker til andre nettsteder

Hvis du bruker en lenke på dette nettstedet for å åpne et annet nettsted, forlater du dette nettstedet. Nettstedet du deretter åpner, er uavhengig av dette nettstedet, og Knudsen Kilen har ingen innflytelse på dets innhold.

Ved å gi mulighet for lenker fra dette nettstedet til andre nettsteder påtar vi oss ikke noe ansvar for materialet på nettstedet som åpnes ved å følge lenken, og Knudsen Kilen fraskriver seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap som følge av at du åpner eller browser andre nettsteder eller bruker materiale som befinner seg der, uansett årsaken til et slikt tap, og uansett om Knudsen Kilen kunne eller burde ha forutsett et slikt tap, herunder risikoen for et slikt tap ved å ikke fjerne lenken fra dette nettstedet eller på annen måte.

Lenker til dette nettstedet

Når det gis mulighet for lenke til dette nettstedet fra andre nettsteder, har Knudsen Kilen – med mindre det klart fremgår – hverken godkjent lenken eller materialet som befinner seg på det andre nettstedet, og Knudsen Kilen er ikke konsernforbundet eller har på annen måte samarbeid med innehaveren av et slikt nettsted.

© 2011 Knudsen Kilen A/S

Ved å bruke dette nettstedet anses du å ha godtatt våre BRUKERBETINGELSER.

  1. Angivelse av opphavsrett og andre beskyttede rettigheter skal overholdes.
  2. Du skal ikke foreta endringer i materialet.
  3. Ikke noe materiale skal kopieres, reproduseres, distribueres, gjenutgis, lastes opp, slås opp, overføres eller videregis med mindre det er gitt tilladtlse til dette.

Ansvarsfraskrivelse

Dette nettstedet, alle de heri inneholdte opplysninger og materialer og funksjoner og programmer som er tilgjengelige på det, stilles til rådighet slik de er og er tilgjengelige uten uttrykkkelig eller underforstått garanti av noen art, heller ikke for anvendelighet eller egnethet til et bestemt formål, og det gis heller ikke garanti for at anvendelsen ikke krenker tredjemanns rettigheter.

Knudsen Kilen påtar seg ikke ansvar for at opplysningene er korrekte eller fullstendige eller for påliteligheten av anbefalinger, vurderinger, anvisninger eller andre opplysninger vist, omtalt eller distribuert via dette nettsted. Endringer kan til enhver tid foretas for opplysninger, ytelser og software som er tilgjengelig på dette nettstedet og de heri beskrevne produkter.

Knudsen Kilen påtar seg ikke ansvar for nettsteder tilhørende andre enn Knudsen Kilens, som brukeren kan få tilgang til fra dette nettstedet.

Ansvarsbegrensning

Under ingen omstendigheter er Knudsen Kilen erstatningsansvarlig for tap, hverken direkte, indirekte, særskilte eller følgetap (inkl. tapt fortjeneste, forretningsavbrudd, tap av programmer eller andre data på informasjonsbehandlingssystem eller annet), som er forårsaket av eller kan kobles til bruk (eller manglende mulighet til bruk) av dette nettstedet, herunder funksjonssvikt, feil eller utelatelser i opplysningene, ytelsene eller software som er tilgjengelig på dette. Ansvarsbegrensningen gjelder selv om Knudsen Kilen uttrykkkelig har blitt gjort oppmerksom på muligheten for skade.

Internasjonale brukere og jurisdiksjon

Knudsen Kilen garanterer ikke at materiale eller produkter på dette nettstedet er anvendelige eller tilgjengelige alle steder. Disse vilkårene og betingelsene er underlagt dansk rett.

Knudsen Kilen A/S 2011